VSY Biotechnology CEO’su Özge Altunbaş Göktekin: “İşletmelerde Yönetim Düşüncesi ve Yaklaşımı Değişikliğe Uğradı”

VSY Biotechnology  CEO’su Özge Altunbaş Göktekin; bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmelerin şirketlerin yönetim anlayışlarında değişikliğe yol açtığını belirterek;  “teknolojik devrimler işletmelerde yönetim düşüncesini ve yaklaşımını değişikliğe uğratırken;  yöneticilerin ve çalışanların proaktif, yaratıcı ve sorumlu bir rol modeli benimsemelerini zorunlu kıldı” dedi.

VSY Biotechnology CEO’su Özge Altunbaş Göktekin’e şirketlerin değişen yönetim yaklaşımlarına ilişkin sorularımızı yönelttik. 

İşletmeler için günümüzde geçerli yönetim yaklaşımı nedir?

Günümüzde işletmelerin örgüt yapısı ve iş gücü modellemesi; internet devrimi, nesnelerin interneti, sanayi 4.0, yapay zekanın üretilmesi ve yaygınlaşması, küreselleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı gibi bilim ve iletişim teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler karşısında çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya başladı.  Bu durum,  işletmelerde yönetim düşüncesini ve yaklaşımını değişikliğe uğratırken; yöneticilerin ve çalışanların proaktif, yaratıcı ve sorumlu bir rol modeli benimsemelerini zorunlu kıldı. “Yönetişim” kavramıyla adlandırılabilecek bu yeni yönetim anlayışı; geleneksel yönetim yaklaşımının tek yönlü iletişim biçimini, interaktif bir boyuta taşıyarak; katılımcı, çok aktörlü, bireylere daha geniş özgürlükler sağlayan ve sorumluluklar yükleyen bir yönetim biçimi olarak işletmelerde geçerlilik kazandı.

“YENİLİKÇİ VE YARATICI YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞTI”

Yönetişim modelinin ön plana gelmesinde küresel rekabetin nasıl bir rolü var?

Yönetişim yaklaşımında, hiç kuşkusuz ki teknolojik ve bilimsel değişim ve gelişmelerdeki baş döndürücü hıza paralel olarak oluşan küresel rekabetin de etkisi son derece açık. Üretimde iş gücü, hammadde, enerji girdilerinin yanı sıra, fiyat/kalite parametresi,  “yenilikçilik” unsurları rekabeti belirliyor.  Bu sırada maliyetlerin yüksek limitlere ulaşması sonucunda, kar oranlarında da önemli oranda azalma meydana geliyor. Böylece, uluslararası pazarlarda can alıcı bir rekabet ortaya çıkarken; verimlilik, hız, uzmanlaşma, yüksek teknolojinin kullanımı gibi etkenler işletmelerin varlığını sürdürmeleri ve büyümeleri için kaçınılmaz bir rol üstleniyor.  Söz konusu etkenlerin saat çarkı gibi kusursuz bir şekilde işlemesi için de işletmelerde hiyerarşiye ve klasik yönetici aklına dayalı yönetim anlayışı terk edilerek, ortak aklın ön plana çıktığı çok sesli, yenilikçi ve yaratıcı yönetişim yaklaşımı tüm dünyada yaygınlaştı.

VSY BIOTECHNOLOGY  ÇOK SESLİ, ORTAK SORUMLULUK VE YETKİ BİLİNCİNİN ESAS KILINDIĞI, ETKİLEŞİMLİ BİR ÇALIŞMA MODELİNE SAHİP

 Yönetişim anlayışında, işletmelerde yönetici ve çalışanların rolü nasıl şekilleniyor?

Yönetişim yaklaşımında; yöneticilerin ve çalışanların verimli, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarının belirleyici olduğu görülüyor. Bu çerçevede; işletmede görev yapanların;  performanslarının nasıl artırılacağı, yenilikçilik ve yaratıcılığa nasıl yönlendirileceği, ortaya çıkan gelişmeler karşısında yeni bir taktik ve stratejiyi nasıl geliştireceklerine  yönelik çalışmalar, yaklaşımlar değer kazanıyor. İşletmelerin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bu yeni ekonomi dünyasının gerçekleri paralelinde çalışma sistemlerini uyarlaması yönünde eğitim, kültür ve bilim dallarından sentezleyeceği  yöntem ve uygulamalar da yönetişim anlayışının omurgasını meydana getiriyor.

VSY Biotechnology olarak siz kurumunuzda yönetişim anlayışını uyguluyor musunuz?

VSY Biotechnology;  yönetişim yaklaşımını bütünüyle benimsiyor.  VSY Biotechnology tüm iş paydaşları ile katılımcı, ortak bir yapı oluşturuyor. VSY Biotechnology’nin bu yönden çok sesli, ortak sorumluluk ve yetki bilincinin esas kılındığı, etkileşimli bir çalışma modeline sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH