KVKK

VSY ŞİRKETLER GRUBU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu olarak VSY Şirketler Grubu (“VSY”) tarafından kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri sorumlusu olarak VSY tarafından kişisel verileriniz, aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır:

 • Mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla
 • VSY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, Kalite ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, ticari ve iş stratejilerini, pazarlama faaliyetlerini belirlemek için analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
 • Bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • VSY İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesi
 • VSY tarafından düzenlenen, eğitim, seminer ve organizasyonlara katılım sağlamak.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, mevzuat kapsamında ve belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • VSY Grubunda yer alan şirketlere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Şirket iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, farklı hukuki sebeplere ve yükümlülükler uyarınca, sunduğumuz ürünleri, hizmetleri, ticari faaliyetlerimizi geliştirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan Kişisel Veriler, internet sitelerimizde yer alan bilgi ve talep formları ya da sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adreslerinin kaydedilmesi uyarınca elektronik ortamda veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK m. 11 uyarınca;

 • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvuru

Kişisel Veri Sahibi olarak KVKK uygulamaları ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formunu doldurarak posta yahut noter aracılığıyla yazılı olarak veya vsybiyoteknoloji@hs02.kep.tr KEP adresine gönderilecek güvenli elektronik imzalı elektronik posta ya da kvk.komitesi@vsybiotechnology.com adresine gönderilecek elektronik posta yolu ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün süre içerisinde sonuçlandırılır.  Ancak, işlemin maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimizce gereği yerine getirilir.

Başvuru formu için tıklayınız.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH